Không cần motor, pin, hay các thiết bị điện tử nào khác. Chiếc đồng hồ mặt trời dưới đây có khả năng hiển thị giờ bằng… các con số! Tất cả hoạt đồng nhờ sự kết hợp