Bảng mã màu dùng trong in 3D màu full color

Chào các bạn yêu công nghệ 3D

Trong ngành in ấn 3 chiều, khái niệm mã màu và việc áp dụng mã màu vào bản thiết kế là điều hết sức quan trọng. Nó như là kiểu “đơn thuốc viết tay” mà bác sỹ ghi và bệnh nhân mang ra tiệm thuốc vậy!

Bảng mã màu dùng trong in 3D màu full color
Bảng mã màu dùng trong in 3D màu full color

Với ngành tạo mẫu in 3D màu (full color) , việc chọn đúng gam màu rất quan trọng. Bởi lẻ, do giới hạn về công nghệ mà các loại bột màu, vật liệu mực in 3D chỉ có thể tái tạo một phần nào đó thôi.

Một số phần mềm thiết kế 3D cho phép tạo file Map – texture riêng, nhờ đó, bạn có thể can thiệp vào chỉnh sửa màu sắc, ốp thêm vật liệu bằng phần mềm Photoshop.

  • Với công nghệ in 3D mầu full color: Các màu ngoài quy chuẩn của nhà sản xuất, sẽ được phần mềm in 3D chuyển đổi sang mã màu gần nhất và tương đối giống nhất có thể!
  • Với công nghệ in 3D giá rẻ bằng sợi nhựa in 3D: Bạn chỉ có một vài màu cơ bản, do đó, việc set màu sẽ phụ thuộc vào kỹ thuật thao tác in mà máy đang sử dụng ( hơi mang tính thủ công)

Xem video máy in 3D màu giá rẻ:

Để nắm rõ hơn về quy cách tạo mẫu, cũng như giá cả , mời bạn ghé qua shop dịch vụ in 3D giá rẻ tpHCM

 

EEEEEEDDDDDDCCCCCCBBBBBBAAAAAA999999
888888777777666666555555444444333333
222222111111000000FF0000EE0000DD0000
CC0000BB0000AA0000990000880000770000
660000550000440000330000220000110000
FFFFFFFFFFCCFFFF99FFFF66FFFF33FFFF00
CCFFFFCCFFCCCCFF99CCFF66CCFF33CCFF00
99FFFF99FFCC99FF9999FF6699FF3399FF00
66FFFF66FFCC66FF9966FF6666FF3366FF00
33FFFF33FFCC33FF9933FF6633FF3333FF00
00FFFF00FFCC00FF9900FF6600FF3300FF00
FFCCFFFFCCCCFFCC99FFCC66FFCC33FFCC00
CCCCFFCCCCCCCCCC99CCCC66CCCC33CCCC00
99CCFF99CCCC99CC9999CC6699CC3399CC00
66CCFF66CCCC66CC9966CC6666CC3366CC00
33CCFF33CCCC33CC9933CC6633CC3333CC00
00CCFF00CCCC33CC6633CC3300CC9900CC66
00CC3300CC00FF99FFFF99CCFF9999FF9966
FF9933FF9900CC99FFCC99CCCC9999CC9966
CC9933CC99009999FF9999CC999999999966
9999339999006699FF6699CC669999669966
6699336699003399FF3399CC339999339966
3399333399000099FF0099CC009999009966
009933009900FF66FFFF66CCFF6699FF6666
FF6633FF6600CC66FFCC66CCCC6699CC6666
CC6633CC66009966FF9966CC996699996666
9966339966006666FF6666CC666699666666
6666336666003366FF3366CC336699336666
3366333366000066FF0066CC006699006666
006633006600FF33FFFF33CCFF3399FF3366
FF3333FF3300CC33FFCC33CCCC3399CC3366
CC3333CC33009933FF9933CC993399993366
9933339933006633FF6633CC663399663366
6633336633003333FF3333CC333399333366
3333333333000033FFFF33330033CC003399
003366003333003300FF00FFFF00CCFF0099
FF0066FF0033FF0000CC00FFCC00CCCC0099
CC0066CC0033CC00009900FF9900CC990099
9900669900339900006600FF6600CC660099
6600666600336600003300FF3300CC330099
3300663300333300000000FF0000CC000099
00006600003300FF0000EE0000DD0000CC00
00BB0000AA00009900008800007700006600
0055000044000033000022000011000000FF
0000EE0000DD0000CC0000BB0000AA000099
000088000077000055000044000022000011

Leave A Reply

Your email address will not be published.