Bảng mã màu dùng trong in 3D màu full color

Chào các bạn yêu công nghệ 3D

Trong ngành in ấn 3 chiều, khái niệm mã màu và việc áp dụng mã màu vào bản thiết kế là điều hết sức quan trọng. Nó như là kiểu “đơn thuốc viết tay” mà bác sỹ ghi và bệnh nhân mang ra tiệm thuốc vậy!

Bảng mã màu dùng trong in 3D màu full color
Bảng mã màu dùng trong in 3D màu full color

Với ngành tạo mẫu in 3D màu (full color) , việc chọn đúng gam màu rất quan trọng. Bởi lẻ, do giới hạn về công nghệ mà các loại bột màu, vật liệu mực in 3D chỉ có thể tái tạo một phần nào đó thôi.

Một số phần mềm thiết kế 3D cho phép tạo file Map – texture riêng, nhờ đó, bạn có thể can thiệp vào chỉnh sửa màu sắc, ốp thêm vật liệu bằng phần mềm Photoshop.

  • Với công nghệ in 3D mầu full color: Các màu ngoài quy chuẩn của nhà sản xuất, sẽ được phần mềm in 3D chuyển đổi sang mã màu gần nhất và tương đối giống nhất có thể!
  • Với công nghệ in 3D giá rẻ bằng sợi nhựa in 3D: Bạn chỉ có một vài màu cơ bản, do đó, việc set màu sẽ phụ thuộc vào kỹ thuật thao tác in mà máy đang sử dụng ( hơi mang tính thủ công)

Xem video máy in 3D màu giá rẻ:

Để nắm rõ hơn về quy cách tạo mẫu, cũng như giá cả , mời bạn ghé qua shop dịch vụ in 3D giá rẻ tpHCM

 

EEEEEE DDDDDD CCCCCC BBBBBB AAAAAA 999999
888888 777777 666666 555555 444444 333333
222222 111111 000000 FF0000 EE0000 DD0000
CC0000 BB0000 AA0000 990000 880000 770000
660000 550000 440000 330000 220000 110000
FFFFFF FFFFCC FFFF99 FFFF66 FFFF33 FFFF00
CCFFFF CCFFCC CCFF99 CCFF66 CCFF33 CCFF00
99FFFF 99FFCC 99FF99 99FF66 99FF33 99FF00
66FFFF 66FFCC 66FF99 66FF66 66FF33 66FF00
33FFFF 33FFCC 33FF99 33FF66 33FF33 33FF00
00FFFF 00FFCC 00FF99 00FF66 00FF33 00FF00
FFCCFF FFCCCC FFCC99 FFCC66 FFCC33 FFCC00
CCCCFF CCCCCC CCCC99 CCCC66 CCCC33 CCCC00
99CCFF 99CCCC 99CC99 99CC66 99CC33 99CC00
66CCFF 66CCCC 66CC99 66CC66 66CC33 66CC00
33CCFF 33CCCC 33CC99 33CC66 33CC33 33CC00
00CCFF 00CCCC 33CC66 33CC33 00CC99 00CC66
00CC33 00CC00 FF99FF FF99CC FF9999 FF9966
FF9933 FF9900 CC99FF CC99CC CC9999 CC9966
CC9933 CC9900 9999FF 9999CC 999999 999966
999933 999900 6699FF 6699CC 669999 669966
669933 669900 3399FF 3399CC 339999 339966
339933 339900 0099FF 0099CC 009999 009966
009933 009900 FF66FF FF66CC FF6699 FF6666
FF6633 FF6600 CC66FF CC66CC CC6699 CC6666
CC6633 CC6600 9966FF 9966CC 996699 996666
996633 996600 6666FF 6666CC 666699 666666
666633 666600 3366FF 3366CC 336699 336666
336633 336600 0066FF 0066CC 006699 006666
006633 006600 FF33FF FF33CC FF3399 FF3366
FF3333 FF3300 CC33FF CC33CC CC3399 CC3366
CC3333 CC3300 9933FF 9933CC 993399 993366
993333 993300 6633FF 6633CC 663399 663366
663333 663300 3333FF 3333CC 333399 333366
333333 333300 0033FF FF3333 0033CC 003399
003366 003333 003300 FF00FF FF00CC FF0099
FF0066 FF0033 FF0000 CC00FF CC00CC CC0099
CC0066 CC0033 CC0000 9900FF 9900CC 990099
990066 990033 990000 6600FF 6600CC 660099
660066 660033 660000 3300FF 3300CC 330099
330066 330033 330000 0000FF 0000CC 000099
000066 000033 00FF00 00EE00 00DD00 00CC00
00BB00 00AA00 009900 008800 007700 006600
005500 004400 003300 002200 001100 0000FF
0000EE 0000DD 0000CC 0000BB 0000AA 000099
000088 000077 000055 000044 000022 000011
Leave A Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo