Trước đây, dịch vụ in 3D đã có nhận gia công tạo mẫu nhanh vài chi tiết chế máy ảnh, tuy nhiên, chưa bao giờ in 3D nguyên một body  nào cả! Hôm nay xin giới thiệu